29 novembre 2012

Tadyant n sin yiserdyan (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Tadyant n sin yiserdyan Llan sin n yiserdyanLwaḥid i wwin abrid.Yiwen ttεebga-s d ajilban,Wayeḍ iḥseb laṣel-is d lğidImi d idrimen is-εebban.Idrimen-nni iεebba d widN tebzert-nni id-jubanWid is-yettarran lqid. Ur yebγi ḥed d amalalTaεkemt iwakken ad s-tifsusSi zzux yedda s uqlaqalYerna iεelleq nnaqus.Mi itteddu deg ubrid, yemlalImukar yerna mačči drus Imukar ruḥen ẓedmenҐef wi ikesben adrim γur-sAbrid mi d as-t-id-gezmenṬṭfen-t deg uleggam; yeḥbes.Wwten-t, suzzlen-t d idammen;Mi t-εerran ğğan-t weḥd-s. Yenna mi d-yegra yeḥṣel,Mi... [Lire la suite]

27 novembre 2012

Nekk ferneγ ad ḍseγ !

Uqbel tifranin / Sakin kfant tefranin Udem n tefranin di tmurt nneγ
24 novembre 2012

Laɛyud (asefru) - Haddouche Abdellah

Laɛyud Sani akka ay nettmurud Mi iɣ nesren laɛyud Nettemlil-d timerẓuga D nekkni i yeǧǧa usekkud Di ṭṭlam nesferfud Fell-aγ ẓẓayet ttɛebga S yidles abeṛṛani i ncud Seg-sen i nerǧa afud Iwakken ad aɣ-cebḥen tasga Axxam iγ-d-ǧǧan lejdud Yerreẓ-as ṛṛef d lqeṛmud Teγli tgejdid d yejga Amγar-nni anda iyi-isuref S ubernus ay t-nwulef D tγellayt-is γer lkanun Tayuga-s mi tt-yesseɛlef S tgersa ijebbed aḍref Deg ufus-is yerra lmaɛun S tezmart-is i yeṭṭef Icaḍ neɣ yequrref Yexdem ula γef umeγbun Tura tarwa-ines tekref D ilemẓi yenzef Yettraǧu... [Lire la suite]
21 novembre 2012

Isefra n tayri - Fahim Messaoudene

      Sin isefra n tayri n Fahim Messaoudene i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur) Nemyexzar s wallen Nebγa akken ara nettili Aẓar-nni iγ-icerken Ncud-it-id s tmuγli Ul-nni ikem-iḥemlen Deg-s tayeḍ ur telli D netta ikem-yextaren Yid-m yebγa taddukli Asmi ikem-teẓra tiṭ-iw I am-igga wul-iw leqrar Teγli zariεa n tayri-w Deg ul-iw tefka aẓar Swiγ-tt s imeṭṭawen-iw Teǧǧuǧeg tnewwar Ḥarzeγ-tt d sser-iw Alama yefna laεmar   ... [Lire la suite]
19 novembre 2012

Yiwet n temγart deg usatec !

      Yiwen n wass yiwet n tmeṭṭut teḥbes deg yiwen n usatec1. Tεedda γer win iserbayen tessuter yiwen n usekkif2, syin terra γer yiwen umkan anida teqqim γer ṭabla, weḥd-s. Twala d akken messuset cwiṭ, tekker, tṛuḥ ad d-teddem tissent dγa tuγal-d γer wemkan-is, meεna hat-an tufa yiwen n uberkan yeqqim ay tett asekkif-is s ṭṭmana, taγenǧayt daxel n tqellalt, itett deg-s s ttawil kan. "Uh ! Yezmer wergaz-agi ! Yerẓa tilisa n tugdi d leqder ! Ad as-mleγ amek tegga leḥdaqa nekkini !" Teqqim γer tama-s, dγa... [Lire la suite]
16 novembre 2012

Isefra iwezlanen - Fahim Messaoudene

Asefru γef tegmat : Win yesεan aḥbib-is deg wul S leεqel d lmeεqul Yekseb dheb deg ufus-is Lebda yethenna wul-is Ad tettafeḍ-t dima sdat-k Kečč neγ netta, yiwen Akken ibγu fell-ak tecbek Yid-k i lebda d amεiwen Asefru n unuγni (leḥzen) : Nekk d wul-iw d imenγi Negguma ad nefru Sbaḥ meddi d imeṛẓi Yebγa ad nemsebru Nekk d wul-iw di lehlak Nugad tiselbi Di sin nettrağu leslak Ґer sidi Ṛebbi Nekk d wul-iw d aḥebber Sbaḥ tameddit Ugadeγ teγzi n leεmer Ugadeγ ddunit

14 novembre 2012

Ait Slimane Hamid : "Nekkni tewwi-d ad nebγu wama tazmert nezmer !"

Tadiwennit akked Ait Slimane Hamid Tasekla ablug : Mass Ḥamid Ayt Sliman azul fell-ak. Ansuf yis-k γer "tasekla.canalblog". Di tazwara ini-aγ-d d acu i d amaru γur-k ? Ait Slimane Hamid : Tanemmirt. Amaru mačči d win yedmen imru. Amaru d win turza tikti akken ad tawwi ɣer yiwet n tdiwenint akked yiman-is. Ifyar tewwi-d ad meslayen « Nekk » yellan d lsas n yixef akken ad jaben tiririt ɣef unamek n tudert. Ayen i tella ? I wacu umu tella ? Amaru di tillawt yegger deg wennar n weskasi isufar id yettawin imɣan n unadi ɣef tide, tin... [Lire la suite]
12 novembre 2012

Asfedwec (asefru) - Ait Slimane Hamid

      Yiwen n usefru n Ait Slimane Hamid. S usefru-agi ihi ara nini i Ḥamid ansuf yis-k γer ublug n tsekla. Tura tzemrem ad tafem ungal yura Ait Slimane Hamid "tawenza" di Tamkarḍit nneγ (aḥric "ungalen"). Rğut selazekka tadiwennit akked mass Ḥamid anda ara d-nejbed aṭas n temsal. Sya ar ass-n la nettrağu iwenniten nwen. A wid itt-yettedεan ɣef waman I yixef ma ad yerεiεec ? Iṭij deg igenni yeγman Yeswa-ten mebla askerwec Xas yeγba wayen yellan Wis ma s leγẓaẓ d ukerrec Ma d nekk idehmen ussan Yeqqel-iyi... [Lire la suite]
10 novembre 2012

Isefra n tayri - Sεid At Mεemmer

      Tlata isefra n Sεid At Mεemmer i wen-d-nefren, nessels-asen tugniwin icebḥen. Nessaram ad awen-εeğben. (Tekkit γef tugna akken ad d-timγur) Ad xsint akk teftilin Ad aγent kan tcemmaεin Si Muḥ ad aγ-d-yecnu Γur-i ad d-teẓẓleḍ ifassen-im Dγa nekk ad d-bedreγ isem-imAqerru-w γur-m ad n-yeknu Itran sennig nneγ ur d-gerrin Swadda ad aγ-d-ttwalin Leεyaḍ ulac ansi ur as-d-slin Si Muḥ s ttawil kan i icennu Azekka-nni mi ara d-naki A d-naf mazal-aγ deg igenni Dγa ad nernu ad nemyeẓmaḍ Ccna n Si Moh... [Lire la suite]
09 novembre 2012

Taḍsa tessiγzif leεmer

         Ad d-nuγal ihi s tkarikaturin akked tugniwin yesseḍsayen id-newwi sya usya, id-nerra nekkni γer tagi nneγ. Sarameγ ad aken-id-tas teḍsa neγ meqqar d acmumeḥ. Tanemmirt-nwen imi tetabaεem ablug nneγ.