Timlilit : Tadiwennit akked Ait Slimane Hamid
Tadiwennit akked Ait Slimane Hamid

Tasekla ablug : Mass amid Ayt Sliman azul fell-ak. Ansuf yis-k γer "tasekla.canalblog". Di tazwara ini-aγ-d d acu i d amaru γur-k ?

Ait Slimane Hamid : Tanemmirt. Amaru mačči d win yedmen imru. Amaru d win turza tikti akken ad tawwi ɣer yiwet n tdiwenint akked yiman-is. Ifyar tewwi-d ad meslayen « Nekk » yellan d lsas n yixef akken ad jaben tiririt ɣef unamek n tudert. Ayen i tella ? I wacu umu tella ? Amaru di tillawt yegger deg wennar n weskasi isufar id yettawin imɣan n unadi ɣef tide, tin yefren… Amer amdan ad yemlil d tenfust ines.

Tenni-iyi-d yakan belli tebdid tettaru s tefansist syin tuγale-d γer tmaziγt. D acu n ssebba ik-yeğğan ad d-tecge si tutlayt γer taye ?

Tira s teqbaylit tegred iman-is s demma assen deg ixef-iw iḥulfa s lḥawj n wayen-nni. Nekkni id-yekren berra n tmurt n Leqbayel, nettwagzem ɣef yidles nneɣ akked tutlayt nneɣ. Nettḥulfu d akken ixef nneɣ yenquqel. Yella wacu it-ixuṣen. Akken ad yeɛdel Nekk d yiman-is, tewwi-d ad tuɣal tutlayt taqbaylit ɣef yiles, idles Amaziɣ ad yaɣ tasga deg yixef. Ahat s lebɣi neɣ mebɣir lebɣi, d iman i yewwin iman-iw ɣer tira s teqbaylit akken ad d-yezg yixef yeɛdel d timadit ines.

Turi ussan, tawenza d wammuden n isefra nnien. Mmeslayaγ-d γef wayen akk turi akked isental deg wayed tettafe iman-ik.

Gar tira n tullisin, ungalen akked isefra mgaraden isental. Deg wayen iccuden ɣer tmedyazt isental gtent. Di tazwara lhem nneɣ d idles nneɣ. Di lawan-nni (iseggasen n 70/80) nella akk nettmeɣnis deg umusu adelsan Amaziɣ. Tuget n wayen uriɣ (di lawan-nni) yezzi ɣef usuter n timadit nneɣ. Syin akkin (a beɛda deffir tallalit n yikabaren) yuɣal lḥewj ɣer wayen nniḍen. Nufa belli i wakken tasekla nneɣ ad teǧǧuǧeg, akken idles nneɣ ad yaɣ leqrar ilaq tira ad tḥaz talsa1 meṛṛa. Ur ilaq ara tasekla nneɣ ad tettlaɛi kan agdud Aqbayli, ilaq ad tekcem ayen umu neqqar tasekla talsawit. Isental tura d ayen iceɣben amdan di yal tama di ddunit. Aya yessebgan-d belli tutlayt nneɣ tezmer ad tqazem tudert tatrat, tidmi tatrat, tizumna tatrart... D wa i d abrid n tenfalit i tsekla nesarem.

Tira tettbeddil seg umaru γer waye. Kečč mi ara tettaru ungal, tuttaru tiktiwin akken id-usant neγ arma teri akk tadyant ara tebdu tira ?

Akken ad yaru umdan ungal, ilaq ad yilli di lbal-is usentel. Ilaq tadyant ad tilli tella yekka di tidmi-s. Akken ad d-yaf lxiḍ ara t-yawin si tazwara ɣer taggara n tenfust yebɣa ad d-yini, ilaq ad yewɛu i yilugan n tira. Syin akkin amyaru d netta ara iwehhin leqlam akken ad yebnu tisedrin n ungal ines s yiwet n tira ara yeččar d tahuzki akken imeɣriyen ad bɣun ad ddun yid-s ɣer taggara n wungal. Ilaq diɣ lebni n tutlayt ad yilli d win id-yewwin amaynut, ilaq ad yeg tilelli i umyag, ilaq talɣa ad tilli d timsereḥt, ur ilaq ara ad neččar aḍris s wawalen ur tegzi tidmi. Tuget n wid yattarun ungalen seqdacen « les néologismes », nekk ttwaliɣ belli ayen-nni yettruẓu tamselayt yettara tira teẓay. Lhan wawalen atraren meɛna s lmeɛqul kan.

Imi d-temmeslaye γef « les néologismes » ad d-ak-id steqsiγ; ur twalaḍ ara tura yal yiwen ixeddem akken is-yehwa u ala takadimit i izemren ad ter aqelmun s aqerru ?

Tidet, asnulfu n wawalen s teqbaylit akken ad iqazem tudert tatrat d lmeḥtum. Aya yezmer ad yili deffir-s yal win yesexdamen tutlat taqbaylit deg yiḥricen n isalen, n tasekla neɣ n tusna. Awal mi id-yenulfa d agdud ara t-iqeblen neɣ ad t-yagi. Agraw ɣef tutlayt ilaq ad d-yenulfu. Ceɣl-is ad yerr ɣer umawal kra n wawal id-yenulfan i tesseda tmetti. Ulac aḥettem di tmeslayt, ala timetti i d allal n tutlayt ines. Awal yemɣen, yuzlen ɣef yiles ad t-nseddu ma d win rẓagen ɣef lqaleb n taqbaylit ad as-nebru. Nnig ugraw-agi aṭas n wallalen i ixuṣen. Tamazwarut ad bedreɣ iɣmisen, s taqbaylit.. ulac ! Ayen leqbayel ikesben tadrimt ur keččmen ara aḥric-agi ? Ma yella nettraǧǧu di ddewla, neẓra akk ddewla ur d clig ara deg wanect-a. Ihi tewwi-d kan ad as-nemjaji i temsalt-agi akken wid iwaɛen taluft ad d-snulfun iɣmisen s tutlayt taqbaylit... amer kra i d-yettnulfun (yella wanect-a) ad yaf agni s wacu ara yemmeɣ ad t-ẓren medden d tirni.

Ad d-uγaleγ γur-k keččini. Anwa i d amdan amezwaru i yeqqaren ungalen-ik neγ isefra-k mi ara tekfuḍ tira ?

Mebla ccek d tameṭṭut-iw, syin akkin d weltma, Noredine Ait Slimane. Taggara-agi s ttawil n "facebook", neɣ "netlog", neɣ ismilen n tsekla di lweb neṣṣaweḍ akken tuget n yemddukal qqaren-ten uqbel asezrireg nsen. Ahat "Net" d abrid nniḍen akken tira taqbaylit ad temmeɣ ugar. Aṭas n yemdanen id-yettmlilen akked tira dagi, ttafen belli ula d tasekla taqabylit teɛna-ten, wigi d iṛumyen, d irusiyen... S wakka ammud n isefra inu « ased a ṣber » yewwi araz n usnulfu sɣur axxam n yedles "Naji Neɛman" di Lubnan gar 1451 n yemyura si yal tama di ddunit, gar 35 n tutlayin ama s teglizit, teɛrabt neɣ tacinwit... d tiyaḍ.

Ad d-nuγal deg weblug nneγ γer wayen akk turi d wayen ara taru. Ma d tura bγiγ ad ak-d-iniγ yiwet n tγawsa: akka tura yella yiwen n ilemi (neγ n tlemit) yeqqar tadiwennit-agi. Wagi yebγa ad yebdu tira maca yekkukra. D acu ara as-tini ?

Tuttra-agi tettwamud yiwwas i Kateb Yasin, acu isen-yenna ? Win yesɛan kra ad t-yaru xas ad d-yeddem leqlam. Ma yufa 100 n yemdanen akken asen-t-immel yelha, ma yufa ala ɛacra diɣen yelha, ma yufa ala yiwen ula akken yelha. Ma din ur yufi maḍi, xerṣum adris-is yura-t, yiwwas ad yedlu fell-as !

Tecbe tririt-ik. Dγa dagi ara ak-iniγ tanemmirt imi d-terri γef isteqsiyen nneγ, ad ak-ğğeγ awal aneggaru.

Asirem nneɣ d taqbaylit ad tennerni. Agdud aqbayli ad yeddu ɣer tlelli akked tmunent ines. Qqaren agdud ma yebɣa yezmer... Nekkni tewwi-d ad nebγu wama tazmert nezmer !


(1) humanité