29 novembre 2013

Ẓdeč d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (Tas. Lounès Amziane)

   Ẓdeč d tweṭṭuft Kra i yekka unebdu Ẓdeč tcennu tettiẓẓif. Ma d asmi id-yezzi waḍu N ccetwa, tḥuss-as i lḥif. Ur tesɛi ula d tubbit N yizi neɣ n yijirmeḍ Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t. S axxam-is mi akken tewweḍ, Deg-s teḍleb areṭṭal N kra n yiɛeqqayen n yirden. Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal Lawan n tmegra ad d-wejden. Yerna ad teṭṭef deg wawal; Aɣram d ayen ara iziden. D acu tessnem taweṭṭuft Ur tḥemmel ara areṭṭal. Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft; "D acu txedmeḍ deg uẓɣal?" "Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal S ṭṭul ur ḥebbseɣ... [Lire la suite]

25 janvier 2013

Itbir d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

 Itbir d tweṭṭuft Amedya nniḍen nufa-t Yis tban-d ugar taluft. Di tedyant tis snat Is-d-yeḍran i tweṭṭuft Di terga iwumi ṣfan waman Yers-d ad yessew yetbir. Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan, Teγli-d, yerkeb-itt lḥir. Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan Maca i lεum ur tezmir. Mi tt-id-iwala yetbir Amzun di lebḥar teḥṣel, Imi yesεa deg wul-is lxir, Iεawen-itt akken ad d-terwel Akken ad tt-yeslek deg uγraq, Yeddem-d aẓenẓun d arqaq, Iger-it armi d ttnaṣif. Taweṭṭuft γur-s tεelleq, Tezger-d armi telḥeq, Rsen iḍarren-is di rrif. Itbir d-illan... [Lire la suite]
15 janvier 2013

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ Yella zik yiwen n urgaz Yetteddu am ugellid Mi akken id-yenher s uεekkaz Sin n yeγyal deg webrid Yiwen di tikli iγawel, Ishel-as webrid, yuzzel Imi d taḍuṭ i iεebba Wayeḍ idda kan s leεqel; Di tikli iḥwağ aḥellel; Yewwi lmelḥ γef tbarda Ddan acḥal deg yiberdan; Ulin acḥal d tiγalin; Zegren aṭas n yiγezṛan Suggten tikli ayen din. Akken armi wwḍen s asif, Tiqenṭert akken ad tt-zegren. Xuylen, dγa bedden di rrif, Ugin ad aẓen iḍaṛṛen. Argaz-nni yetεeğğeb; Yal ass syin i zegger. Ґef wi... [Lire la suite]
03 décembre 2012

Tuccent d warraw-is (taneqqist) - Fahim Messaoudene

Tuccent d warraw-is Seg wasmi turew tuccentUr tekfi asiweḍ n lqutWerǧin i tezgil tiremtKullas tettaččaṛ-d tarbutKra d ayefki, kra d aksumWerǧin lluẓen warraw-isKullas nettat deg unezgumAkken ad tidir twacult-isYal mi ara ad d-taweḍ tmedditAd teffeɣ si lɣaṛ-is ar teẓgiAkken alarma d taṣebḥitAyen tufa yettmačča ad t-id-tawiD awtul, d ayaziḍ neɣ aɣerda Ma ulac maḍi ad d-tezzuɣeṛ aɣaṛṛusKra d takaṛḍa kra d ṣyadaWa yedder wa d amuṛḍusArraw-is ur ttɣanfin araAyen isen-id-tewwi ad t-ččenSeg akken ur farren araGer yiḍ d wass... [Lire la suite]
29 novembre 2012

Tadyant n sin yiserdyan (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Tadyant n sin yiserdyan Llan sin n yiserdyanLwaḥid i wwin abrid.Yiwen ttεebga-s d ajilban,Wayeḍ iḥseb laṣel-is d lğidImi d idrimen is-εebban.Idrimen-nni iεebba d widN tebzert-nni id-jubanWid is-yettarran lqid. Ur yebγi ḥed d amalalTaεkemt iwakken ad s-tifsusSi zzux yedda s uqlaqalYerna iεelleq nnaqus.Mi itteddu deg ubrid, yemlalImukar yerna mačči drus Imukar ruḥen ẓedmenҐef wi ikesben adrim γur-sAbrid mi d as-t-id-gezmenṬṭfen-t deg uleggam; yeḥbes.Wwten-t, suzzlen-t d idammen;Mi t-εerran ğğan-t weḥd-s. Yenna mi d-yegra yeḥṣel,Mi... [Lire la suite]
02 novembre 2012

Ǧeḥḥa i yehban laɛṛac - Muḥya

      Tura tzemren ad teγrem "Xali Ḥsen" yura Muḥya dagi neγ afem-tt di temkarḍit n ublug deg weḥric "Tullisin". Fahim.M la awen-iqqar ad tewtem tineqqisin arma teṭreḍqem :) Ǧeḥḥa i yehban laɛṛac : Yiwen ihedder deg tejmaɛt. Iwala meskin ulac win is-id-ismaḥsisen. Inna-as : -"Ad iyi-tsemmḥem ay at taddart, ad awen-d-awiγ yiwet n teqṣiṭ n ǧeḥḥa."Nnan-as : -"Aha." Inna-as : -"Yiwwas ǧeḥḥa iteddu netta d umeddakel-is, wwḍen γer wanda mfaraqen, yiwen irra akka, wayeḍ irra akka." Dɣa yeḥbes din. At taddart qqimen... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 02:02 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , ,
01 novembre 2012

Dadda-k aɣyul - Muḥya

    Ad nkemmel ihi s "les inédits" n Muḥya. Taneqqist-agi yura-tt di tazwara "Esope", yewwi tikti "phèdre", yuγal iεawed-as daγen "La fontaine". Dayem sγur gmat nneγ Fahim.M, tanemmirt i netta. Dadda-k aɣyul : Izem d weɣyul cerken. Yiwen wass ffɣen γer ṣṣyada, wwḍen γer kra akken n yefri, ufan-t iččuṛ d tiɣeṭṭen. Aɣyul isderdef ɣer-sent.Asraɛraɛ, asderdez, iɣli-d igenni.Tiɣeṭṭen nnant-as acu-t wagi, tin inesren, tenser, tayeḍ mi s-teffeɣ, ad tt-yewwet yizem ad tt-yer deg (yi)dis. Armi yiwet ur d-teqqim.Iffeɣ-d... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 15:55 - - Commentaires [2] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,
31 octobre 2012

Bu snat ur nerbiḥ yiwet - Muḥya

   S lferḥ d ameqqran id-nemmuger Taskelmuḥyet. Ilmend n umulli-agi nerna-d yiwet n teγmert deg ublug "Muḥya" anda ara d-nejmeε akk imagraden yeqqen usentel γer urgaz-agi ameqqran n tsekla tamaziγt.    Ad tt-id-nebdu ihi s yiwen n wazzun iγ-d-yewwḍen sγur gmat nneγ Fahim.M. Tagi d yiwet n tneqqist (inédite) yura-tt "Escope" yerra-tt-id Muḥya γer tagi nneγ (ulac-itt di tesfifin-is). Yenna-aneγ-d gmat nneγ Fahim belli d yiwen n umeddakel-is is-tt-id yuznen uqbel ad yemmet Muḥya. Attan ihi γur-wen (s usirem ad... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 23:22 - - Commentaires [4] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,