12 mai 2013

Amellal d Aberkan (asefru) - Yonas Winsen

Ad iliɣ ass ma tellid iḍAd iliɣ iṭij ma tellid asemmiḍAd iliɣ tudert ma tellid akudAd iliɣ assid1 ma tellid abridAd iliɣ azmumg ma tellid anezgumAd iliɣ afuṛnu ma trid aɣṛumAd iliɣ anẓaṛ ma tellid avulkuAd iliɣ aseklu ma trid amaluAd iliɣ tazmart ma tellid awzɣiAd iliɣ aman ma tellid imɣiAd iliɣ tafsut ma tellid amwan2Ad iliɣ amellal ma tellid aberkan Yonas Winsen   ** Imedyazen, timedyazin ttekkit deg usnerni n ublug. Aznet-aɣ-d isefra nwen syagi (1) léger(2) automne 

01 mai 2013

Anẓar n Tafsut (asefru) - Yonas Winsen

Asmi dad nameẓ akaldad uɣaleɣ amekrazAsmi dad nelmed awaldad uɣaleɣ amedyazYessefk yal ass ad nuɣal tafukt,afad ad nazzel f tallestDad issired anẓaṛ akalDad ilmed afgan awalImaziɣen ran tafuktImaziɣen xsan tafsutYessefk yal ass ad nuɣal tafukt,afad ad nazzel f tallestDad nessufeɣ targitDad nuɣal tafuktDad nuɣal tafsut Anwa i d Yonas Winsen ? Yonas Winsen ilul deg useggas n 1992 di tamurt n Lmerruk. Akka tura yella d aslaɣmay n addal amaziɣ Tammazla (ẓret ablug-is dagi). Yettaru ama d tamedyazt, ama d tasirt. Taswiεt-a yettxemmim... [Lire la suite]
08 mars 2013

Ticki (asefru i tilawin n umaḍal meṛṛa) - Ait Slimane Hamid

I tilawin n umaḍal meṛṛa Ticki Ticki ẓeqfent tliwa Ticki aɣurar yuɣ leqrar Ticki di tekkaw tira Yuɣal wawal d asafer Ticki lebɣi ur t-nufa Inejla yecba aɛeṭṭar D ṣṣut-im iyi-seḥlen Ileqeḥ deg-i asirem Ticki di icewweq leḥzen Lferḥ ass-n yennuɣna Ticki tecmet tuɣ amkan Tahuskayt ur d-tegri ara Ticki ussan ccgen i zzman Yissen i tenxar lehna D tamuɣli-m iyi-seḥlen Tleqem deg-i asirem Ticki di teqfar tafat Yewεar ubrid i uwali Ticki d-aɣ-terẓag tudert Ґer lmut wuɣur nettεani Ticki di teẓẓay teswaεt Ґef tayeḍ i nettnadi D awal-im... [Lire la suite]
14 janvier 2013

Lmektub d inumak-is di tmedyazt taqbaylit - Ait Slimane Hamid

     “Lmektub d yiwet n tezmert id-yekkan nnig-nneɣ akken ad tseddu, nebɣa neɣ ur nebɣi, timsal ara yettaččaren tudert n yal yiwen seg-nneɣ”. D wa i d anamek id-as-yesfka usegzawal i lmektub. Yettkemil diɣ (usegzawal) yeqqar : “lmektub d asmed n tedyanin i neǧrent tregwa n tudert n yal amdan neɣ n yal timeti. Amud-agi n tedyanin, yefɣen lebɣi n umdan neɣ n tmeti, aḥkim-is d lqedra tuffirt, tin ɣef ur yedli yiwen”.      Lmektub, di yal zzman, yecɣeb tidmi n yemdanen. Izemniyen, imusnawen,... [Lire la suite]
17 décembre 2012

Tamedyazt n Dda Σli - isefra

 Asefru 01 Abrid n Lezzayer γezzif Yak yenğer s lḥif Nekk bdiγ-t-id d iqnaqen Ufiγ tizyaw tettkeyyif Tiḥdayin di rrif Arrac deg uzniq la ttqessiren Ata wul-iw irkeb-it wurrif Yabbuh ya laṭif Lεid-iw akked imeḥbas Asefru 02 Aql-iyi di lḥebs n Delles Snesla tqewwes Deg ucebbak la d-neṭṭili Ini-as i m leεyun Ṭawes balak ad tayes Aql-iyi-n deg wussan-a dayen tura tekfa lγerba-s S ẓalamiṭ ay ḥettbeγ Kul sbaḥ yiwet ad tt-ṛẓeγYis-sent sεeddayeγ ussan Leḥsab-iw mi ara t-fakeγ A leḥbab ad aken-in-awḍeγ Ma yebγa Llah rreḥman ... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 21:09 - - Commentaires [1] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , ,
15 décembre 2012

Tayri-m tcuba times (asefru) - Massinissa Amiali

Tayri-m tcuba times Nekk γur-s la seḥmuyeγ Mi qerbeγ ad iyi-teqqes Ma baεdeγ-tt bezza nṭṭerreγ Tuγal tafat-is tenqes Fukken isγaren id-zedmeγ Siwa irrij id-yegran deg-s Ad iyi-iwanes alama yekfa Fell-i la ttεeddin wussan S tmara i ten-ttqabaleγ Lmektub-iw urεad iban D asawen neγ d lewḍa Ur ufiγ ayen iyi-yehwan Seg wasmi ikem-furqeγ Ass-a εerqen-iyi iberdan Anwa abrid ara aγeγ ? Anwa i d Massinissa Amiali ?       Massinissa Amiali, s tmaziγt Masinisa Σemyali, Massi γer yeqriben, ilul ass n 14/04/1994... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 20:20 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , , ,

09 décembre 2012

Isefra - Ḥsen MARIC

Neqqar asγar ameεwajuUr yemεin ilaq i tmesAcḥal ay ittγurruYessemγar lecγal inesAd ak-yesderγel ad ak-yeεmuMkul mi tḥeqreḍ deg-s D acu id lğameεҐer win ur nettẓalaD acu ay d nnfeεҐer win ur t-nuğiw araD acu ay yezreεWin d aγebbar yufa D acu ay d tayri Ґer win ur n-ḥemmelD acu ay d tikliҐer win ur n-hemmelD acu ay d tiktiҐer win ur n-xemmem Yal lḥağa azal-isAma tella ama drusYettbeddil wudem-isMa nezha neγ nḥusUr neḍmin lkil-isDa izad da ixuṣ Aderγal mačči d win idreγlenD win ur nfeṛṛez i ilaqenAεeẓẓug mačči d win iεeẓgenD win... [Lire la suite]
06 décembre 2012

Talsa i bγiγ (asefru) - Malek Houd

Talsa i bγiγ Yiwen wass deg wussan n tefsut Ddmeɣ-d ul n talsa Ssurgeɣ-d seg-s Kra n lkerh yesɛa D lkerh ijemden D aberkan am yiḍ S tmara i yeffeɣ s tzuliɣt n zzman Ul iwumi d-yeggra cwiṭ n tayri Ssurgeɣ-as diɣen tayri almi yettenfal Talsa merra Tuɣal d leḥmala Ala aḥemmel kan i tessen Ul n wuccen imi ur t-id-ṭṭifeɣ ara Yeqqim yeččur d tixidas d tɣeccact Talsa, tessebleɛ-itt tayri Tuɣal bezzaf telha Terra-tt leḥmala d tayeḍ D acu ara s-geɣ i wul Yessnen kan ad yeḥmmel ? Ddmeɣ-t-id tikkelt-nniḍen Rriɣ-as snat n tmiqwa n lkerh Yuɣal... [Lire la suite]
02 décembre 2012

Isefra - BnadeM Amaziγ

Izmawen n tlelli Ad cekreγ At Dwala  Ґef yizem-nni id-trebba  D argaz bu lhiba   Am netta mazal ur nufi ara  Ussan leḥḥun ɣer taggara  Nekkni nedderγel, ur neẓri ara A yemma yemma mel-iyi  Lwennas melmi i yeγli ? Di sin iberdan neḥṣel  Nekkaw, negguma ad nγiwel  Nbib azembil n ddel  Allaγ yeḥmeq, dayen yemxel  Lemmer ad d-nakwi ad nbeddel  Ayen iwumi ur yenwa laɛqel A yemma yemma mel-iyi  Σmiruc anda yeγli? Tamaziɣt d awal iweznenҐar-itt, aru-tt ay amdan  Win... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 17:54 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , ,
24 novembre 2012

Laɛyud (asefru) - Haddouche Abdellah

Laɛyud Sani akka ay nettmurud Mi iɣ nesren laɛyud Nettemlil-d timerẓuga D nekkni i yeǧǧa usekkud Di ṭṭlam nesferfud Fell-aγ ẓẓayet ttɛebga S yidles abeṛṛani i ncud Seg-sen i nerǧa afud Iwakken ad aɣ-cebḥen tasga Axxam iγ-d-ǧǧan lejdud Yerreẓ-as ṛṛef d lqeṛmud Teγli tgejdid d yejga Amγar-nni anda iyi-isuref S ubernus ay t-nwulef D tγellayt-is γer lkanun Tayuga-s mi tt-yesseɛlef S tgersa ijebbed aḍref Deg ufus-is yerra lmaɛun S tezmart-is i yeṭṭef Icaḍ neɣ yequrref Yexdem ula γef umeγbun Tura tarwa-ines tekref D ilemẓi yenzef Yettraǧu... [Lire la suite]