29 novembre 2013

Ẓdeč d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (Tas. Lounès Amziane)

   Ẓdeč d tweṭṭuft Kra i yekka unebdu Ẓdeč tcennu tettiẓẓif. Ma d asmi id-yezzi waḍu N ccetwa, tḥuss-as i lḥif. Ur tesɛi ula d tubbit N yizi neɣ n yijirmeḍ Ґer tweṭṭuft abrid tewwi-t. S axxam-is mi akken tewweḍ, Deg-s teḍleb areṭṭal N kra n yiɛeqqayen n yirden. Tewɛed-itt mi ara d-yuɣal Lawan n tmegra ad d-wejden. Yerna ad teṭṭef deg wawal; Aɣram d ayen ara iziden. D acu tessnem taweṭṭuft Ur tḥemmel ara areṭṭal. Tesseqsa-tt ɣef ssebba n taluft; "D acu txedmeḍ deg uẓɣal?" "Lliɣ cennuɣ am yiḍ am uzal S ṭṭul ur ḥebbseɣ... [Lire la suite]

29 septembre 2013

Ahcene Mariche : "Isefra-w ttlalen-d akk mebla ttiεad, werğin qeṣdeɣ ad aruɣ asefru."

   Tadiwennit akked Ahcene Mariche Tasekla ablug : Teqqareḍ-d deg yiwen n yisefra-k : "Tamedyazt, d afus leggaɣen Iwi yebɣan leḥnana D tayet i iğehden Mi itt-tebɣiḍ tella D aɛekkaz qerriḥen I win yuklalen tiyita" Deg usefru-agi tkemmleḍ tenniḍ tamedyazt d ageṭṭum, d aɣerbaz, d lemri, d dduḥ, ... Seg wawalen-agi akk anwa deg-sen i inusben ugar tamedyazt-ik kečč ? Ahcene Mariche : Tamedyazt-iw tesdukel akk allalen-agi d ttawilat-agi id-tenniḍ acku di yal asfru d acu ara tafeḍ neɣ ahat ad tafeḍ dduklen d kra. Imi yal... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 23:47 - - Commentaires [0] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,
12 mai 2013

Amellal d Aberkan (asefru) - Yonas Winsen

Ad iliɣ ass ma tellid iḍAd iliɣ iṭij ma tellid asemmiḍAd iliɣ tudert ma tellid akudAd iliɣ assid1 ma tellid abridAd iliɣ azmumg ma tellid anezgumAd iliɣ afuṛnu ma trid aɣṛumAd iliɣ anẓaṛ ma tellid avulkuAd iliɣ aseklu ma trid amaluAd iliɣ tazmart ma tellid awzɣiAd iliɣ aman ma tellid imɣiAd iliɣ tafsut ma tellid amwan2Ad iliɣ amellal ma tellid aberkan Yonas Winsen   ** Imedyazen, timedyazin ttekkit deg usnerni n ublug. Aznet-aɣ-d isefra nwen syagi (1) léger(2) automne 
01 mai 2013

Anẓar n Tafsut (asefru) - Yonas Winsen

Asmi dad nameẓ akaldad uɣaleɣ amekrazAsmi dad nelmed awaldad uɣaleɣ amedyazYessefk yal ass ad nuɣal tafukt,afad ad nazzel f tallestDad issired anẓaṛ akalDad ilmed afgan awalImaziɣen ran tafuktImaziɣen xsan tafsutYessefk yal ass ad nuɣal tafukt,afad ad nazzel f tallestDad nessufeɣ targitDad nuɣal tafuktDad nuɣal tafsut Anwa i d Yonas Winsen ? Yonas Winsen ilul deg useggas n 1992 di tamurt n Lmerruk. Akka tura yella d aslaɣmay n addal amaziɣ Tammazla (ẓret ablug-is dagi). Yettaru ama d tamedyazt, ama d tasirt. Taswiεt-a yettxemmim... [Lire la suite]
25 janvier 2013

Itbir d tweṭṭuft (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

 Itbir d tweṭṭuft Amedya nniḍen nufa-t Yis tban-d ugar taluft. Di tedyant tis snat Is-d-yeḍran i tweṭṭuft Di terga iwumi ṣfan waman Yers-d ad yessew yetbir. Yiwet n tweṭṭuft id-yeknan, Teγli-d, yerkeb-itt lḥir. Teεṛeḍ ad d-tuγal s amkan Maca i lεum ur tezmir. Mi tt-id-iwala yetbir Amzun di lebḥar teḥṣel, Imi yesεa deg wul-is lxir, Iεawen-itt akken ad d-terwel Akken ad tt-yeslek deg uγraq, Yeddem-d aẓenẓun d arqaq, Iger-it armi d ttnaṣif. Taweṭṭuft γur-s tεelleq, Tezger-d armi telḥeq, Rsen iḍarren-is di rrif. Itbir d-illan... [Lire la suite]
21 janvier 2013

Mebla awennit : leǧwameε n tura

Tettwaṭṭef-d tugna di : Iɣil n wuccen/Tizi Wezzu

17 janvier 2013

Said Ould Oulhadj : "Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra"

Tadiwennit akked Said Ould Oulhadj Tasekla ablug : Mi ara yettwali mass Said Ould Oulhadj γer lemri, d acu i yettwali ? Said Ould Oulhadj : Ur skidibeγ ara fell-ak di lemri ttwaliγ deg yiman-iw leḥnana s yiwen wawal. Tira d tamara ? Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra donc d lwağeb. D acu i izemren ad idegger amdan γer tira n tmedyazt ? Dγa kečč si tama-k ḥku-aγ-d ma tecfiḍ γef usefru inek amezwaru ? Ayen yettdeggiren amdan ad yexdem tamedyazt, ttwaliγ d akken, yezmar ad yili yewret di jeddi-s neγ di baba-s neγ yiwen di... [Lire la suite]
15 janvier 2013

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ (taneqqist) - Jean de la Fontaine (T. Lounès Amziane)

Aγyul iεebban taḍuṭ d uγyul iεebban lmelḥ Yella zik yiwen n urgaz Yetteddu am ugellid Mi akken id-yenher s uεekkaz Sin n yeγyal deg webrid Yiwen di tikli iγawel, Ishel-as webrid, yuzzel Imi d taḍuṭ i iεebba Wayeḍ idda kan s leεqel; Di tikli iḥwağ aḥellel; Yewwi lmelḥ γef tbarda Ddan acḥal deg yiberdan; Ulin acḥal d tiγalin; Zegren aṭas n yiγezṛan Suggten tikli ayen din. Akken armi wwḍen s asif, Tiqenṭert akken ad tt-zegren. Xuylen, dγa bedden di rrif, Ugin ad aẓen iḍaṛṛen. Argaz-nni yetεeğğeb; Yal ass syin i zegger. Ґef wi... [Lire la suite]
20 décembre 2012

Amar Tafat : "Tasekla nneɣ tebda la tettili maca wid yeqqaren idlisen ulac s waṭas"

Tadiwennit akked Amar Tafat Tasekla ablug : Amar tafat, azul fell-ak. Turiḍ yiwen n ungal "abrid n tafat", turiḍ daγen ammud n tullisin "amusnaw" akken id-tessufγeḍ tamedyazt-ik deg yiwen n wammud iwumi tsemmaḍ "awal nsen" rrif n yiwen n udlis nniḍen "taddart tazelmaḍt". Akka ihi nezmer ad d-nini belli ulac agemmaḍ anda ur terriḍ aḍar-ik. Ini-aγ, d acu ik-idegren γer tira ? Amar Tafat : Tamezwarut, azul d ameqran fell-ak ay uḥdiq, s tumert id-rriɣ tiririt i "Tsekla Canalblog". Ihi, ma d ayen iyi-ideggren γer tira-inu s umata, ur... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 23:05 - - Commentaires [2] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , ,
17 décembre 2012

Tamedyazt n Dda Σli - isefra

 Asefru 01 Abrid n Lezzayer γezzif Yak yenğer s lḥif Nekk bdiγ-t-id d iqnaqen Ufiγ tizyaw tettkeyyif Tiḥdayin di rrif Arrac deg uzniq la ttqessiren Ata wul-iw irkeb-it wurrif Yabbuh ya laṭif Lεid-iw akked imeḥbas Asefru 02 Aql-iyi di lḥebs n Delles Snesla tqewwes Deg ucebbak la d-neṭṭili Ini-as i m leεyun Ṭawes balak ad tayes Aql-iyi-n deg wussan-a dayen tura tekfa lγerba-s S ẓalamiṭ ay ḥettbeγ Kul sbaḥ yiwet ad tt-ṛẓeγYis-sent sεeddayeγ ussan Leḥsab-iw mi ara t-fakeγ A leḥbab ad aken-in-awḍeγ Ma yebγa Llah rreḥman ... [Lire la suite]
Posté par Nekkini à 21:09 - - Commentaires [1] - Permalien [#]
Tags : , , , , , , , ,