Timlilit : Tadiwennit akked Said Ould OulhadjTadiwennit akked Said Ould Oulhadj

Tasekla ablug : Mi ara yettwali mass Said Ould Oulhadj γer lemri, d acu i yettwali ?

Said Ould Oulhadj : Ur skidibeγ ara fell-ak di lemri ttwaliγ deg yiman-iw leḥnana s yiwen wawal.

Tira d tamara ?

Tira, γur-i, d attekki di lebni n kra donc d lwağeb.

D acu i izemren ad idegger amdan γer tira n tmedyazt ? Dγa kečč si tama-k ku-aγ-d ma tecfi γef usefru inek amezwaru ?

Ayen yettdeggiren amdan ad yexdem tamedyazt, ttwaliγ d akken, yezmar ad yili yewret di jeddi-s neγ di baba-s neγ yiwen di tfamilt-is. Neγ ahat yella win iεacen tamḥeqranit, anect-n daγ yessawaḍ γer usefruy, ad nẓer kan di temγarin nneγ n zik neγ di lεibad iεacen lgirra-nni gar-aγ d uṛumi. Ayen iyi-iεnan nekkini llant akk deg-i; ma d lwirata yella jeddi-s n yemma d amedyaz isem-is Sidi Yusef Ulefqi. Yerna tamγart n yemma daγen, ad tt-idker Rebbi s lxir, tessen aṭas n yisefra n zik. Si lğiha nniḍen zemreγ ad d-iniγ daγen εaceγ tamḥeqranit imi nekk d awḥid, ur sεiγ ara atmaten. Daγen ayen yeεnan baba ur yelli ara leεdel gar-as d watmaten-is, anect-a akk yeqqim-iyi-d deg wallaγ-iw d akken lukan sεiγ atmaten tili ad yili leεdel, dγa asefru amezwaru i uriγ uqmaγ d taγect n leγna qqareγ di le refrain :
    "Allah allah nessusem tasusmi ur deg telli ssekra
     Allah alah nettwa
lem γas akken ur nexdim kra"
Ma tebγid ar sdat ad ak-in-aruγ asefru s lekmal-is.

Amedyaz yezmer ad d-yawi kra n ubeddel deg umaal ?

Maεlum amedyaz yezmer ad d-yawi abeddel deg umaḍal. Imedyaten aṭas i yellan γef waya-agi. D acu i yeğğan taqbaylit mazal-itt teṭṭef xas iεedda fell-as geddac d imnekcam ula d wagad id-yewwin ddin lislam is i yefraḥ uqbayli neγ umaziγ sxedmen-t wid it-id-yewwin akken ad rẓen tamaziγt, yerna ddin lislam d win iceğεen akk lluγat di ddunit, maεna akka. Deg ucrured γer tikli, ilaq ad tfahmeḍ d akken mači d tiyita id-wteγ di ddin, nekkini yakan ttamneγ s ddin nneγ am nekkini am warraw-iw; ilmend n yemnekcamen-agi akk leqbayel ttemceggaεen tibratin-nsen s isefra akken ur  ifehhem ara weεdaw, daymi ik-d-nniγ ih tamedyazt tenefeε timetti yerna amedyaz daγen yettrebbi ma yella netta yakan yerra lḥerma i yiman-is akked tmedyazt-is.

Tenni-iyi-d d akken ur d-tessufγe ara isefra inek s lexsas n lweqt. Melmi zemren ad sirmen imeγriyen n tmedyazt tamaziγt ad walin ammuden-ik di temkarit ?

Ur d-ssufγeγ ara d ssaḥ kra n tketabt maεna xedmaγ tuγac neγ les cd neγ les cassettes i yicennayen akka am mass "Ait Mouloud Omar" neγ "Rabah Halilou", maεna walaγ d akken isefra-inu ilaq ad ten-icnu win yettwasnen akken ad asen-slen lεibad. Si tama-agi ulac win yesnen tamedyazt-iw axaṭar nekkini yakan ur xeddmeγ ara akken ad ttwasnaγ di temsalt-agi n tmedyazt, daymi taggara-agi sarmeγ akken ad xedmeγ taktabt. Ixuṣ-iyi kan win ara iyi-yarun s tmaziγt atan waqila sεiγ zhar yefka-ik-id Rebbi. Zik yeṭṭef-iyi lweqt akked daγen ur d-rriγ ara ddehn-iw i wanect-a ma d tura sεiγ lweqt akked ttawil lḥamdullah ixuṣ kan am wakka id-nniγ win ara iyi-yarun s tamaziγt.

Amek tettwali annar n terigt d umekkan n umyaru di tmurt nneγ ?

Annar n teẓrigt, ur yelli ara d win ixeddmen cceγl-is akken i ilaq, maεna am wakken qqaren wa MEΣḌUR wa d lḥeq-is. D aṣurdi i yeṭṭfen taqacuct di temsalt-agi, aṭas n umeslay γef taluft-agi, ilaq-as umeslay weḥd-s. Ma yella d amkan n umyaru di tmurt nneγ ad d-iniγ icud-d γer teẓrigt, taẓrigt tcud γer wedrim daymi am wakken yeqqar Crif Xeddam ad t-irḥem Rebbi : "ifennanen n ssaḥ fren ur d-banen ara".

Di temi-k telli d ameddakel aqrib n Maεtub Lwennas. ku-aγ kra seg tallit-agi d wacu ik-d-tewwi.Matoub Lounes akked Said Ould Oulhadj / Caserne des transmissions d'Oran Qartier EL KHMULL - 1977

Maεtub lliγ yid-s di l’armée. Zemreγ ad d-iniγ di temsalt n usefru ahat d nekk is-d-iwwin imi yerfed kra deg isefra-inu. Mmeslayeγ-d yakan γef wanect-a di "la chaine 2". Maεna Lwennas, ad t-irḥem Rebbi, d afennan ameqqran. Yella icennu akken iwata Daḥman Lḥerraci (Dahmane El Harrachi) akked Ccix Arab Buyezgaren (Cheikh Arab Bouyezgaren) yerna ilεab akken ilaq amandul ma d taγect-is d lbuq lukan ur t-γdiren ara. Ass-n fi t-nγan iḥebs-d ar γur-i 1h uqbel, yerra-iyi-d taγect-nni n "Qassaman" yenna-iyi-d d akken tagi ad as-teglu s uqerruy-is. Nniγ-as : "A Lwennas ttḥadar iman-ik”. Allah γaleb; ayen iḍran yeḍra, asmi it-wten s ṛsaṣ di Micli lliγ deffir n tkerrust-is daγen, ḥedreγ i yir taneḥdurt, yella s la santana-nni ines tazeggaγt akked sin les jeunes yewwi-d les tracts yessawalen γer lehna, yečča tiyita di lbaṭel meskin, ladγa xedmeγ asefru fell-as d tedyant-nni ass-nni kan ladγa.

Awal yesεan akk azal γur-k ?

Nnif, tirugza, leḥnana.

Tanemmirt imi iγ-id-tefki kra seg wakud-ik i ublug nneγ. Awal n taggara yinek.

Awal n taggara ad ak-d-iniγ tanemmirt imi iyi-d-tessawled, lukan ad teẓred acḥal ferḥaγ ! Teẓrid ayγer ? imi iyi-d-tufiḍ, anect-a ixdem-iyi affud akked usirem d akken llan wid yettnadin, ladγa aql-ik kečč d ttbut n waya-agi, ad ak-iseğği Rebbi.

Said Ould Oulhadj akked Mohand Arezki Ferrad
Said Ould Oulhadj akked Mohand Arezki Ferrad