Lεid tamerbuḥt abrid nniḍen. Tikkelt-a s yiwen n usefru n Ḥsen MARIC iwumi isemma "D lεid". La nettrağu iwenniten nwen.

D lεid – asefru n Ḥsen MARIC (Ahcene Mariche)

 

D lεid

Atta teḥḍer-d lεid
Lεamma yis tefreḥ
Lferḥ γef wudem yettzid
Taddart, tamdint tecbeḥ
D ass la yettemẓiẓid
Nefreḥ yis d ssaḥ

Ikerri n tmezla nhegga-d
Lwacul merra cebbḥen
Amγar si lğameε ileḥq-d
Lγaci ttemγafaren
Acmumeḥ iban-d
D lεid iγ-d-yesdukklen

Arrac, tiḥdayin ferḥen
Deg yifassen ilellac
Sεan akk idrimen
Yal agrud yetfeḥcec
S wayen lsan cebbḥen
Yal wa γer i yetḥennec

D rradyu neγ d tilizri
Lmusiqa la tzehher
S ccnawi-nni lεali
Yefreḥ yezha lxaṭer
Laεwayed, ansayen-nni
Fell-asen nesseḥbaber

Baba-s d warraw-is
Yal wa d id-yettheggi
Netta yessemsad ajenwi-s
Nutni wwin-d ikerri
Tezzi-d twacult-is
Timezla ad d-tili

Irgazen sellxen ikerri
Tayemmat asebbi teεna
Igerdan dihin dagi
Zhan rwan taḍsa
Iwjed-d umeslux-nni
I yimekli kulci ihegga

Tennejmaε-d twacult
Jmiε zzin-d i ṭṭabla
Yettfur ukanaf d teḥbult
Qqaren-d d aseεdi wass-a
Kfan, Ṛebbi ḥemden-t
S lxir dεan merra

D lawan n lemγafra
Yal wa anwa ara yeqsed
D lεid, d tameγra
Yal wa ad tt-yesεed
Wi ibaεden ur t-nettu ara
Tilifun ad t-nerfed

Mi d-teḥder tmeddit
Nnejmaεen-d iεeggalen
Zzin-d i tbaqit
Setten la ttlexlixen
Ssehra ad tt-nwali-t
Mači am tid nniḍen

Atta tewweḍ-d tsebḥit
Fessusit mi d-nekker
Ameslux neqsed-it
Ad t-negzem, ad t-nqedder
Yal amur nbeggen-it
S lbaεd ad ncewwer

Tilifun ur iḥebbes ara
I ccnawi mbeεid nsel
Lanternat terna-d tura
Lameṛ ad t-tessishel
Iγriben nneγ merra
Ad ten-nmuqel

Leεmum, xwal, iḍulan
Leḥbab, tiwelliyin
Atmaten akken llan
Anda bγun ilin
Ad ten-id-nẓur iban
Ad nettut tuḥsifin

Ur ntettut igujilen
Amur netteg-asen
Neγ wid yenxeṣṣen
Tunṭict nettak-asen
Imuḍan nrezzu γursen
Nettreḥim γef wid yemmuten

D wid turew temlal tasa
Ass-a yif akk ussan
Lferḥ, zzhu d taḍsa
Ssibninen lawan
Lεid d tamerbuḥt ass-a
I kunwi i la aγ-d-isellen

Yura-t umedyaz ass n 13/11/2010
γef 14s20 di texxamt-is

Tibernint d ssellum, ammud n isefra n Ḥsen MARICTibernint d ssellum, ammud n isefra n Ḥsen MARIC.
Rğut deg wussan id-iteddun amagrad γef wammud-agi.